Vendofin организира онлайн търгове за проблемни активи и вземания. Бизнес процесът е пресъздаден онлайн.

0
1

Българска платформа дигитализира процеса по продажба на обезпечения по лоши заеми като недвижими имоти, индустриално оборудване, автомобили.

Тя е първата такава в Източна Европа и е създадена от екипа на „АМС България“, специализиран в работата с проблемни активи. Целта е да се събере на едно място това, което стои блокирано в балансите на банки и финансови институции, като се предложи бързина в продажбите и постигане на по-добри цени чрез аукциони. Защото търговете минават онлайн.

Vendofin стартира с пет типа активи, които ще се продават онлайн – имоти, превозни средства, тежки превозни средства, машини и оборудване, плавателни съдове.  Впоследствие на платформата се появят и седем типа вземания – просрочени заеми и заеми без просрочия, както на физически, така и на юридически лица, обезпечени и необезпечени вземания, включително и вземания по фактури.

Продавачи на активи и вземания могат да бъдат само юридически лица – банки и небанкови финансови институции, а като купувачи могат да се включат и физически лица.

Регистрацията и участието в аукциона е безплатно, без внасяне на депозит, като процесът е изцяло дигитален. Участниците са равнопоставени по отношение на информацията. В деня на аукциона наддаването също протича в интернет, като страните по сделката се срещат физически едва когато се стигне до подписването на договор и изповядване на сделката пред нотариус.

Самите аукциони са пет вида и се подбират по уместност спрямо типа актив или вземане. За някои може да е по-добре да се наддава явно, а за други – да се наддава тайно. Може да се правят закрити аукциони, при които всеки участник може да прави неограничен брой предложения, като валидна е последната му подадена оферта. Печели най-високата цена.

Всеки от аукционите се обявява с определена от продавача начална цена, както и с резервирана цена, която е по-висока от началната и на която участник би могъл да придобие актива без търг с така наречената директна покупка. При успешна продажба, продавачът дължи комисиона на платформата от 2.5%, ако постигнатата цена е до 100 хил. лв., и 2%, ако надхвърля този праг или се направи директна покупка, но минимум 200 лв.

Отделно Vendofin предлага и консултантски услуги, ако участниците се нуждаят от съвет или оценка, с което се дава допълнителна стойност на услугата.

В платформата освен колекторска агенция има и небанково дружество – „Кредитекс“, чиято дейност по отпускане на потребителски заеми бе запазена след придобиването му от „АМС България“. Това е възможност за кредитиране на участващите на търговете.

Повече информация на техния сайт