Служителите над 55 г. – тенденции и възможности

Бъдещето на трудоспособности хора на възраст 55+ години е тема, която вълнува еднакво и служителите, и техните работодатели. Затова потърсихме мнението на експертите Пламен Вутов и Георги К. Първанов. Пламен Вутов има над 25-годишен опит в развитие на бизнеса и управление на операциите в сферите на Информационните и технологии и Телекомуникациите. Участвал е в успешното създаване и реализиране на нови проекти за Vivacom, Макс Телеком и разрастване на бизнеса на големи местни и международни компании като Софтуер Груп и Сименс. Георги К. Първанов има 26 г. мениджърски опит в HR, в компании като McDonalds, Societe Generale и Американско посолство/Корпус на мира. Управител е на водещата регионална HR компания CТeam. Член на УС на БАУХ, партньор в Евъргрийн Талънтс 55+, bachkam.bg и Bulgaria Wants You; ментор в Teenovator.

0
0

Съвременните демографски реалности в България определят хората над 55 г. като многобройна и растяща група в обществото. Това са хора с натрупан професионален опит, утвърдени трудови навици и дисциплина. Те са емоционално интелигентни, носители на житейска мъдрост, лоялни и уважаващи работата. Научени са да работят в колектив и да се отнасят с уважение към заплащането.

Във все повече фирми и организации се налага разбирането, че възрастните хора са ценен ресурс, от който има все по-осезаема нужда. Самата представа за възрастно население, търпи големи промени с оглед на новите реалности, активността на хората и възможността им да бъдат допринасят за подобряване на живота за себе си, за близките си и за обществото като цяло.

Включването на хората над 55 г.  активно в работните процеси носи ползи за всички преки и непреки участници – за бизнеса, за общините, за държавата и за обществото.

Работодателите възвръщат бързо инвестицията за наемане на служител над 55 г. и постигат висока производителност на труда поради богат опит и натрупани знанията на хората на зряла възраст, по-малко разходи за обучение и по-бързо навлизане в работата. Комбинацията от енергията на младите и уменията на по-възрастните изгражда ефективни и сплотени работни екипи.

Безспорни са ползите за обществото от успешната трудова реализацията на хората над 55 – намаляване на социалното и икономическо неравенство между хората на зряла възраст и останалите, намаляване на публичните разходи,  повишаване стабилността и устойчивостта на всички социални системи.

В България имаме една от най-ниските средни продължителности на живота в ЕС (74,9 г.) и въпреки това, България е с най-застаряло население,  поради сериозния дефицит на млади хора. В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 504 088 души, или 21.6% от населението на страната. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете.
Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.1%, а на мъжете – 17.9%. Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. достига 43.9 години в края на 2019 година. Вече имaмe области като Видин, Габровo, Кюстендил и Ловеч, в които населението на 65 и повече години достига почти 30% и този процент ще се увеличава в обозримо бъдеще.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2018 г. е 4 201 хил. души, или 60.0% от населението на страната, като мъжете са 2 206 хил., а жените – 1 994 хиляди. През 2018 г. броят на трудоспособното население намалява с почти 48 хил. души, или с 1.1%, спрямо предходната година.

Към края на 2018 г. над трудоспособна възраст са 1 732 хил. души, или 24.8%, а под трудоспособна възраст – 1 067 хил. души, или 15.2% от населението на страната.

Към 31.12.2018 г. общият коефициент на възрастова зависимост в България е 55.5%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2017 г. този коефициент е бил 54.5%. Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 51.5%, отколкото в селата – 67.8%.

Тревожна е тенденцията при възпроизводството на трудоспособното население. Съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 години) показва, че към 31.12.2018 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст са замествани от 66 влизащи в трудоспособна възраст. За сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора.

Неблагоприятни са и икономическите последици от застаряването на населението върху пазара на труда и неговото функциониране –  очаква се да намалява количеството и качеството на труда; очакват се неблагоприятни промени в образователното равнище на работната сила, професионалните компетенции и адаптивност към промените и др.

Отчитайки реалните факти за увеличаване на по-възрастното население в България, в ЕС и в света е нужно предприемане на целенасочени и своевременни мерки  за ограничаване на демографския натиск върху социалните системи и публичните финанси и насочване на усилията към развитие на т. нар. „сребърна икономика“ или икономика на дълголетието.

Хората над 55 г. днес нямат нищо общо с наложените разбирания за „стари“ хора от времето на своите бащи и майки, когато са били на тези години. Те имат достъп до неизчерпаеми източници на информация и знаят как да се възползват от тях. Все повече се грижат за здравето си и имат достатъчно сили и енергия да бъдат пълноценни в трудовия процес.

Важен фактор за високата адаптивност на това поколение е времето, в което са живели. Това са времена на бурни социални, обществени и икономически промени. Трусовете при преминаването от планова към пазарна икономика, кризите от 1990 и 1997 година са големи изпитания на възможностите за оцеляване и адаптиране към рязко променящите се външни условия. Тези криза в техния живот са безценен опит и източник на умения, които носят безценен принос за общността, от която са част.

С напредването на технологиите и навлизането им в ежедневието, хората над 55 г. по естествен начин повишават уменията си за работа с нови хардуерни устройства и софтуерни платформи. От много отдавна работата с компютър, връзката през Интернет и мобилните комуникации престанаха да бъдат новост и се превърнаха в стандарт. С много по-малко усилия уменията им за работа с информационни технологии и иновации в бита могат да бъдат наградени и приспособени за използване в работния процес.

Натрупаните житейски опит и мъдрост им позволява да общуват с околните по много по-толерантен начин, избягвайки нетърпеливите и категорични оценки в своите съждения. Те знаят, че хората са много различни и могат зад многообразието на характерите да оценят качествата на всеки и съответно да се учат от другите, да възприемат по-лесно промените както в работната среда и пазара, така и в знанията и уменията, ефективно да се „помиряват“ с новостите около тях и да търсят най-прекия път за внедряването им в практиката.

Богатият опит и по-голямата възрастта определено са положителни качества, когато се търси лоялност. Лоялност към екипа, лоялност към организацията, лоялност към другите хора, с които обстоятелствата са те свързали. С напредване на възрастта „на попрището жизнено в средата“ човек се научава да цени не само позицията и работното си място. Задържането в една и съща фирма или организация не е непременно закостенялост или страх от несигурността на външния свят, от промените. В повечето случаи това е знак на привързаност към хората от екипа, на изградения с доста усилия авторитет, с които е трудно да се разделиш.

Възрастта е положително качество качество и когато се търсят решения в един работен колектив с проблеми в междуличностните отношения, когато в него са засилени неразбирателствата и стремежите за налагане на персонални мнения и авторитет.

Способността за работа в екип на по-възрастните помага за туширането на такива нагласи в зародиш и до намирането на ефективно решение. Хората над 55 са били част от поне няколко екипа, тяхната мъдрост и опит им дават възможност за по-дълбок анализ и по-обективна оценка на ситуацията.  Те имат уменията да „заглаждат“ най-острите ръбове и да успокояват страстите. От тях може да очаквате и разумни коментари за корекция на някои виждания, особено ако е създадена атмосфера за споделяне на тези виждания.

Възрастовото многообразие в един екип може и да изглежда предизвикателство за неговия мениджър, но има и много предимства. Когато на едно място са събрани хора на различни възрасти, те допринасят за общата цел с различни си гледни точки, с различните си таланти. Споделянето на знания между поколенията става по-лесно, а така се улеснява решението на проблемите, стимулират се творчеството и иновациите. Не на последно място, възрастовото многообразие в една организация помага и за адаптирането и към пазара, за успешната комуникацията с различните клиенти.

Отговорността за изпълнението на поставените цели е по-силно развита у хората с по-дълъг стаж. Когато целите са стойностни, когато те водят до по-добри резултати за фирмата, това е „видимо“ най-напред за по-възрастните – просто защото имат повече опит и умения за анализ. И точно те са свикнали да подчиняват временните си лични интереси на общите. Дори когато в началото за това са необходими повече усилия.

Хората над 55 г. имат нужда от насърчаване и помощ в процеса на търсене на работа за да могат да изтъкнат техния опит и натрупани знания като конкуренти предимства. Те трябва да бъдат мотивирани да придобиват нови знания и умения и да подобряват вече съществуващите за да се реализират успешно на пазара на труда. Извън процеса на директно търсене на работа, хората над 55 г. имат нужда от социална и икономическа реализация, информация и съвети за което могат да намерят на платформата на Evergreen Talent.

Evergreen Talents 55+ познава отлично индивидуалните изисквания на всеки работодател и  има богат опит в оценяването на индивидуалните възможности и потребности на кандидатите. Управлява и развива многофункционална web платформа за подбор на персонал, специализирани обучение за  ИТ умения и иновации, психологически и мотивационни обучения, хоби, управление на лични финанси и предприемачество.

Компанията създава устойчив бизнес модел със социална кауза, обединяващ търсещи работа, работодатели, партньори, общини и държава в единна общност, носеща ползи за всички участници я нея. Насърчава ангажираността на работодатели и партньори чрез Сертификат за отговорно отношение към възрастовото  разнообразие, подкрепен от МТСП.

Еvergreen Talents се сблъсква със стандартните предизвикателства на всяка малка компания в ситуация на пандемия и с редица специфични предизвикателства, свързани със спецификата на целева аудитория е в рисковата група на засегнатите от COVID19 хора.

В резултат от кризата, предизвикана от COVID и свързаното с нея свиване на бизнеса наблюдаваме доста съкращения на хора в редица отрасли на икономиката. Това неминуемо се отразява в намалено търсена на работна ръка във възрастовия диапазон над 55 г. Свързаните с пандемията ограничения ….

Мотивацията и готовността на нашите клиенти да участват в търсена на нова работа са сериозно повлияни от негативните влияния на пандемията. Така нашата роля в кризисни времена става още по-важна за подобряване на тяхното психически, социално и икономическо състояние и“ сподели Пламен Вутов – Управляващ Съдружник на компанията.

През тази година кривата на пазара на труда приличаше на влакче на ужасите нагоре и надолу; последните развития са че след спад до 6,7% през ноември, безработицата рязко тръгна нагоре през първата седмица на декември, добавяйки по 14,000 човека/0,5% на седмица; ако се запази този тренд, след Нова Година ще минем 10% безработица, с възможност тя да достигне 12-13% ако не се отворят моловете и ресторантите, и се пропусне зимния сезон. Тази ситуация прави още по-трудно намирането на работа за хората 55+. За 2021 очакванията варират от бързо v-образно възстановяване от март нататък, до бавно такова от септември 2021. Много е важно работодателите да дават реален равен старт, без да гледат ЕГН-то, а хората 55+ да са активни на пазара на труда, в сайтовете за работа, агенциите за подбор на персонал и бюрата по труда“ – прогнозата е на Георги K. Първанов – Съдружник в Evergreen Talents.

Дейностите в подкрепа на успешната реализация на хората над 55 г. имат огромен социален и корпоративен потенциал.  Включването на повече фирми, производствени предприятия и организации от всякакъв мащаб ще подобри и промени бизнес средата в България към по-голяма толерантност към възрастовите различия. Съвместните усилия на всички, подкрепящи подобна инициатива,  ще донесат ползи за бизнеса, ползи за обществото и ще допринесат за по-добра социална стабилност и по-голям икономическия растеж.