Съветниците в Ловеч решават за освобождаване от наеми, обезщетения и такси поради пандемията

0
35

Общинските съветници в Ловеч ще трябва да решат на свое заседание на 30 април дали да освободят от заплащането на дължими наеми, обезщетения и такси на наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти поради пандемията. Предложението е на кмета на Ловеч Корнелия Маринова  и е за срока на въведените ограничителни мерки по Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

В предложението до председателя на ОбС Петър Цолов се казва: “Въвеждането на ограничаващи мерки доведоха до спиране на дейността и затварянето на голям брой общински имоти, отдадени под наем и такива за ползването, на които се заплащат обезщетения, които съгласно предназначението си  попадат в обхвата на рестрикциите.

Обявеното извънредно положение в страната, предизвикано от пандемията от COVID-19, е непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер, свързано с невъзможността за ползване по предназначение на предоставените под наем и за ползване общински имоти (обекти).

Такива събития от извънреден характер са възникналите след сключване на договор и независещи от волята на страните: пожар, военни действия, природни бедствия и стихии, ембарго, включително правителствени забрани и други.

Вследствие от създалата се неблагоприятна икономическа ситуация, както и с цел подпомагане на малкия и среден бизнес, развиващ дейност на територията на община Ловеч, считам, че е целесъобразно наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти, които съгласно предназначението си попадат в обхвата на въведените ограничителни мерки по Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, да бъдат освободени от заплащането на наеми, обезщетения и такси.“

В предложението на кмета се напомня, че в същия дух е и внесеното по-рано предложение на д-р Георги Митев – общински съветник.

Ако кметското предложение бъде прието във внесения вид, то ще гласи следното:

  1. Освобождава от заплащане на дължимите месечни наеми за ползването на общински нежилищни имоти, считано от 13.03.2020 г. – датата на преустановяване на функционирането им, съгласно Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, до датата на отмяна на ограничителните мерки, както следва:

1.1. Наемателите на общински нежилищни имоти, функциониращи като заведения за хранене и развлечения (ресторанти, механи, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и др.), културно-развлекателни обекти, спортни обекти и фитнес зали, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение;

1.2. Наемателите на ученически столове/ученически бюфети и отдадените под наем площи в сгради за разполагане на вендинг-автомати, находящи се в училищата на територията на община Ловеч.

  1. Освобождава от заплащане на дължимите месечни обезщетения ползвателите на общински терени за разполагане на преместваеми обекти-павилиони, считано от13.03.2020 г. – датата на преустановяване на функционирането на обектите до датата на отмяна на ограничителните мерки, съгласно Приложение №2, неразделна част от настоящото решение.
  2. Платените месечни наемни вноски и обезщетения от наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти, посочени в т. 1 и т. 2, отнасящи се за периода на въведените ограничителни мерки, да се считат за платени вноски за съответстващия период след датата на отмяната им.
  3. През 2020 г. отстъпка 5 на сто да се прави на наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти, възстановили на Община Ловеч до 30 юни размера на дължимата такса за битови отпадъци за цялата година.