Промишлените предприятия планират рязко свиване на инвестициите

0
73

Промишлените предприятия планират рязко свиване на инвестициите. Това показва месечното проучване на Националния статистически институт /НСИ/ за инвестиционната активност в България. Резултатите от проведената анкета сочат, че фирмите в промишлеността очакват свиване на инвестициите с 21.8% през 2020 г. в сравнение с направените през предходната година. Тогава те се запазиха на нивото от 2018 г.

В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през тази година делът на частния сектор е 86.2%, като мениджърите от този сектор предвиждат намаление на инвестиционните си програми с 25.3% спрямо 2019 г.

По основни производствени групи най-голям относителен дял в инвестициите през 2020 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (37%), при което се предвижда понижение от 30.3% в сравнение с предходната година.

На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори (с относителен дял от 31.8%), при които се очаква увеличение с 13.6% спрямо 2019 г.

Следва производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 17.1%, като предвижданията на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 30.6% в сравнение с предходната година.