Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават само на 14 април

0
182

Постоянните шест комисии на Общински съвет – Ловеч, този път ще заседават в един ден – на 14 април, вторник. Предвижда се общинската сесия да се проведе на 30 април.

Председателят Петър Цолов свиква заседанията на постоянните комисии на основание чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация. Във връзка с въведените противоепидемични мерки в страната, комисиите се провеждат  при засилен санитарен контрол и противоепидемични мерки в работните помещения на общината.

Постоянната  комисия по бюджет, финанси и европроекти, с председател Ирина Митева, ще заседава от 12,00 ч. в заседателната зала при дневен ред от седем точки.

Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество, с председател Минчо Казанджиев, ще заседава от 13,00 ч. в заседателната зала при дневен ред от четири точки.

Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика, с председател Георги  Карамишев, ще разгледа 26 точки. Събират от 15,00 ч. в заседателната зала.

Постоянната комисия по социална дейност, демографска политика и здравеопазване, с председател Мария Съева, се събира от 14.00 часа, в кабинета на общинския съветник и ще разгледат пет точки.

Комисията по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси, с председател Детелина Сотирова, е от 14,30 ч. в заседателната зала и ще обсъжда една точка.

Постоянната комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО,  с председател Страцимир Петков, е от 16,00 ч. в заседателната зала при проекто-дневен ред от три точки.

Сред по-важните точки са:

  • определяне броя и вида на общинските жилища по предназначение съгласно чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост;
  • освобождаване от заплащането на дължими наеми, обезщетения и такси на наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти за срока на въведените ограничителни мерки по заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г. на министъра на здравеопазването; приемане на Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2019 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 година;
  • актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2020 г. в Община Ловеч, като се допълва Приложение № 6;
  • определяне размера на начални тръжни цени за отдаване под наем или аренда на земеделските земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ за стопанската 2020/2021 година;
  • даване на съгласие за участие на Община Ловеч в Петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво и други.