Пари от еврофондовете отиват към мерките за подкрепа на бизнеса и заетостта

0
163

Пари от еврофондовете се пренасочват към мерките за подкрепа на бизнеса и заетостта. След като операциите по прехвърлянето на средства от програма в програма бе одобрено от Европейската комисия, правителството взе решения за прехвърляне на средства от някои оперативни програми.

Изменение на Оперативна програма „Иновации и конкурентностпособност“ /ОПИК/ 2014-2020

Правителството реши да преразпредели приноса от Кохезионния фонд към Европейския фонд за регионално развитие чрез прехвърляне на средства между оперативните програми 2014-2020 г. за подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19.

Към ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет, се пренасочва ресурс от програмите за транспорт и околна среда в размер на над 134 млн. лева. С тези средства ще се осигури допълнително финансиране за подкрепа на схемите за оборотен капитал и ликвидност на малки и средни предприятия като временна мярка в отговор на кризата.

С тези допълнителни ресурси общият размер на инвестициите в отговор на кризата по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове и националните оперативни програми 2014-2020 г. надхвърля 1 млрд. лева.

Правителството реши също така да промени ОПИК заради допълнително прехвърлени 234 586 746 лева към бюджета на програмата.

Увеличеният финансов ресурс ще се използва за стимулирането, развиването и укрепването на българския бизнес в условията на бързото разпространение на COVID-19 и предприетите от държавата за запазване на общественото здраве извънредни и спешни мерки, които оказват неблагоприятно въздействие върху икономическата дейност във всички сектори, се казва в съобщението на МС.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, съобщиха преди седмица от оперативната програма.

Общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за развитие на селските райони).

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 2014-2020 г

Правителството одобри изменение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 2014-2020 г. с цел подпомагане борбата с COVID-19, съобщи пресслужбата на кабинета. ОПНОИР ще мобилизира 30 964 149 лв. европейски и национални средства, за целенасочени социално-икономически мерки, за справяне със създалата се епидемична обстановка, уязвимите групи от населението и засегнатите икономически сектори на българската икономика.

Промяната е свързана с прехвърляне на средства от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в размер на 28 790 507 лв. и в Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в размер на 2 155 642 лв. С тези средства ще се допринесе за финансиране на схеми за временна заетост и ще се осигури оборотен капитал и ликвидност на малки и средни предприятия като временна мярка в отговор на кризата. Финансирането ще бъде осигурено от недоговорен или спестен до момента ресурс по оперативната програма, посочват от МС.

Изменението стана възможно в резултат на бързите промени, предложени от Европейската комисия в Общия регламент за управление на средствата от Европейските и структурни инвестиционни фондове във връзка със специфичните мерки за мобилизиране на инвестиции в здравните, социалните и икономически системи на държавите членки в отговор на разпространението на COVID-19, се казва в съобщението на МС.