От 30 000 до 100 000 лева грант за средни предприятия

0
326

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти за подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 156 млн. лв.

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 30 000 лева, а максималният – 100 000 лева. Средствата са по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

В процедурата е посочено, че очакваните резултати от подкрепата се изразяват в „постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места“.

Подаването на заявленията за участие в процедурата и оценка на проектните предложения ще става изцяло онлайн, като ще се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Това е втората грантова схема за подкрепа на българските предприятия в коронакризата. Преди това, отново пренасочени средства по ОПИК, бе стартирана схема за подкрепа на малки фирми на общ стойност 173 млн. лв. По нея предприятията могат да получат безвъзмездна помощ между 3 и 10 хил. лв., припомни economic.bg.