Общините могат да кандидатстват за финансиране за ограничаване на COVID-19

0
171

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров покани с писмо общините да кандидатстват за финансиране за ограничаване на разпространението на COVID-19, съобщиха от управляваното от него министерство.

Общините могат да използват до 30% от отчисленията, които плащат по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за разходи, свързани с извънредната епидемична обстановка с COVID-19.

Според промените в Закона за здравето, има възможност до 31 декември 2020 г. кметовете на общини да заявяват до 30% от натрупаните пари да се изразходват за прилагане на мерки по чл. 63, ал. 4 и 7 от Закона за здравето. Така до 30% от натрупаните суми по чл. 60 от ЗУО може да се превеждат на общините само след одобрение от министъра на околната среда и водите. За издаване на решението за изразходването на средствата е необходимо съответната община да представи заявление в МОСВ. В него трябва да се посочи основанието и да се представи подробно описание на разходите.

Допустимите разходи могат да са за събиране на отпадъци, образувани в резултат на обявена извънредна епидемична обстановка и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им.

Парите може да се използват за осигуряване на кофи за смет, образувана в резултат на обявена извънредна епидемична обстановка, както и за третиране на такива отпадъци.

Може да отидат и за разходи за поддържане на чистотата и дезинфекция на местата, предназначени за обществено ползване и осигуряване на оборудване за дезинфекция и безопасност на публичните пространства и местата за обществено ползване.

Директорите на РИОСВ ще контролират изразходването на средствата.