Обществена поръчка за Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на село Челопек, община Враца

0
16

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че на 30.10.2019 г. (сряда), в 14:00 часа, в Конферентната зала на Община Враца, с административен адрес: град Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6, етаж 3, ще се отворят ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет:

„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на село Челопек, община Враца“, открита с Решение № 2596/03.09.2019 г. на Кмета на Община Враца, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 03.09.2019 г., с уникален номер: 00814-2019-0030.