КФН одобри проспекта на ПИБ за емисия акции

0
28

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане на емисия акции на Първа инвестиционна банка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на банката.

Емисията е в размер до 40 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка една.

С решението си регулаторът вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Преди дни банката обяви, че е взела решение за увеличаване на капитала си с до 25 млн. акции при емисионна цена от 8 лв. (200 млн. лв.) Минимумът за успех трябваше да е записването на поне 2,5 млн. акции при цената от 8 лв. (20 млн. лв.). При издаването на 25 млн. нови акции капиталът на банката ще достигне 135 млн. акции, а оценката й – 1,08 млрд. лв., пише investor.bg.

През 2019 г. активите на Fibank се увеличиха с над един милиард лева и общата им стойност достигна 10,660 млн. лв. на консолидирана основа. Регулаторният собствен капитал достигна 1,284 млн. лв. с нарастване от 176 млн. лв. за 2019 г. През годината ПИБ успя да постигне ръст при депозитите от 761 млн. лв. и така привлечените средства от клиенти превишиха 9,104 млн. лв. През декември 2019 г. банката издаде дългово-капиталов инструмент с обща стойност 30 млн. евро, който след разрешение от БНБ беше включен в допълнителния капитал от първи ред. Печалбата на консолидирана основа за 2019 г. преди обезценки е 257.7 млн. лв., която бе успешно включена в капитала на банката. Към края на 2019 г., чрез мерки за увеличение на капитала и намаление на риска, банката формира допълнителен капиталов буфер в размер на над 197 млн. евро.

С пласирането на новата емисия банката ще изпълни на 100% и последната препоръка на Европейската централна банка.