Как да извлечем максимални ползи от електронното обучение?

Какво се случва с онлайн обучението в България разговаряме с Ивайло Благоев и Тодор Миндиликов - двама от създателите на Contipso Learning – българска иновация в електронното обучение.

0
552

Бързо развиващите се пазари на труда наложиха поява на нови сектори и професии. Дори и малките и средни работодатели трябва да обмислят как да подобрят и развият уменията на хората от своите екипи, за да могат да отговорят на новите предизвикателства. Адаптацията и въвеждането на нови служители също налага бързи действия и нови решения. Логично възниква въпросът „Какъв е начинът да повиши ефективността на хората в организацията?“  Един от похватите е увеличаване на инвестициите в създаване на електронни обучения като по-ефективна алтернатива на присъствените обучения и менторски програми. Корона кризата катализира създаването и използването на онлайн обученията, както в образованието, така и в бизнеса.

Ивайло Благоев е магистър по Телекомуникации и докторант в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН. Целият му професионален опит е свързан с осигуряване на процесите по електронно обучение в различни по тип организации. За последните 20 години има реализирани повече от 150 проекта за организации, сред които Уникредит Булбанк, Фибанк, Банка ДСК. Един от основателите и CEO на Контипсо ООД.

Тодор Миндиликов е психолог, специализирал в областта на мениджмънта и управлението на човешки капитал. От над 25 години работи в областта на управление на хората в организациите, тяхното развитие и квалификация. Бил е първият изпълнителен директор на “Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси” и член на Управителния съвет. Работил е във водещи консултантски компании. Заемал е длъжности като директор “Човешки ресурси”, директор “Организационно и стратегическо развитие” и член на борда на директорите на AG Capital AD. Има опит като университетски преподавател и тренер като е провел над 600 обучения. В последните петнадесет години се фокусира в областта на електронните обучения. Един от създателите и директор развитие на бизнеса на Контипсо ООД.

 

 1. Какво представлява системата Contipso Learning?

Т.М.: С екип от психолози, педагози, методолози и програмисти създадохме интернет базираната система Contipso Learning (SaaS). В нея вложихме петнадесет годишния си опита в областта на онлайн обучителни системи и анализа на потребностите на десетки образователни и бизнес организации. В резултат на това Contipso Learning дава цялостно решение за управление на знанията. От създаване и разпространение до мониторинг и оценка на възприетото съдържание.

 1. От колко години има електронно обучение в България и как най-общо можем да дефинираме електронното обучение?

И.Б.: Електронното обучение започна да навлиза в България с активното използване на Интернет след 2000 г., като първоначално стартира в университетите, които вече имаха програми с дистанционна форма на обучение и търсеха технологично решение за дигитализация на процесите. В НБУ например, където бях част от екипа на Центъра за дистанционно обучение, още през 2002 г. имахме доста силно развити електронни обучителни материали под формата на обучителни филми и интерактивни обучителни курсове, които първоначално се разпространяваха през доста иновативни за времето си онлайн телевизионен и радио канал. С появата на първите системи за електронно обучение, трансформирахме целия процес на дистрибуция на това дигитално съдържание в по-специализирана среда, която позволява управление на достъпа, асинхронна и синхронна комуникация, автоматизирано оценяване, обратна връзка и не на последно място статистика и отчетност. Впоследствие този опит беше успешно приложени от по-малки обучителни организации и центрове за професионално обучение. В последните години обаче корпоративния свят и бизнес организациите са реалния двигател на развитието на електронното обучение, поради големия брой служители, териториалната разпръснатост, динамиката на персонала и необходимостта на постигане на по-голяма ефективност на разходите за обучение.

 1. Как Ковид кризата се отрази на образователните технологии?

И.Б.: Началото на Ковид кризата направи така че цялата общественост започна да говори за електронно обучение. На практика всяко семейство с ученици в него или заети лица се сблъска с понятието “електронно обучение”. Обучителните организации и бизнес компаниите, трябваше много бързо да преминат към електронно обучение. Поради необходимостта от бързо трансформиране, най-лесният начин беше да се използва инструмент, който е най-близка аналогия на присъственото обучение. На хоризонта се появи виртуалната класна стая като решение, което дава възможността хората да се виждат, да се чуват и един от тях да “води” обучението, като споделя презентация или директно споделя своя екран.

От тук идва и най-големия проблем за “реномето” на електронното обучение – виртуалната класна стая е чудесен инструмент за синхронно обучение, но при нея липсват цели етапи от процеса на наистина качествено електронно обучение.

Всъщност виртуалните класни стаи са едва около десетина процента от целия процес на съвременното електронно обучение.

За да е максимално ефективно електронно обучение е необходимо обучително съдържание да бъде предварително налично и предоставено на обучаемия, трябва да е разработено с допускането, че обучаем и обучител нямат пряк контакт и да дава цялостна и завършена обучителна информация. Основната идея е че синхронното обучение в електронна среда е уморително и за двете страни и е необходимо да се виртуалната класна стая да бъде разтоварена от предаването на знания и да остане мястото за обсъждане и дискусия между участниците в обучителния процес.

Към това трябва да се добави и среда за предаване, обратна връзка и оценяване на задания, проекти, домашни и самостоятелни работи, за да може оценяването да не е само на база на автоматизирани компоненти. Не на последно място в процеса на електронно обучение е проследяването на напредъка, изпълнението на ангажиментите както на обучаеми, така и на обучители и възможността за отчетност и статистика от екипите управляващи целия процес – човешки ресурси, тренинг директори и ръководители за бизнес компаниите и директори на училища и родители, ако разгледаме електронното обучение в контекста на училищното образование.

 1. Как електронното обучение може да подобри производителността на работното място?

И.Б.: Независимо от сферата на дейност на организацията, която използва средствата за електронно обучение, за устойчивото развитие е необходимо да бъде гарантирано качеството на изпълняваните задачи. Ако приемем, че организацията има добре разработени стандарти, процедури и правила за изпълнение на задачите на всеки един член на екипа, остава големият въпрос – до колко служителите всъщност познават тези правила, до колко ги разбират и най-важното – умеят ли да ги прилагат на практика.

Именно за проследяване на натрупаните компетенции и способността за тяхното прилагане се използват системите за управление на знанието, което всъщност е доста по-общото и по-ясно определящо ползата понятие.

Вероятно, ако сте собственик или ръководител на да речем застрахователна компания бихте искали служители ви да обслужват вашите клиенти така както бихте ги обслужили вие. За да разберете дали това е така е необходимо не просто да осигурите добре структурирано и атрактивно разработено интерактивно обучително съдържание, но и системно да проверявате степента на познание не само чрез автоматизирани тестове, но и с интерактивни бизнес казуси, сериозни игри, ситуационни симулации, синхронни видео и аудио срещи и други, компоненти, които позволяват да получите данни за степента на познание на предоставената информация.

Осигуряването на динамичен цикъл на доставка на съдържание, анализ на натрупаните компетенции и много важно – бързото обновяване на обучителните материали, може да бъде постигнато само с използването на една комплексна дигитална образователна инфраструктура, която да съчетава както инструменти за разработка на интерактивни онлайн обучения, така и среда за провеждане, комуникация, рефлексии и обработка и анализ на резултатите.

Технологичния напредък на практика дава възможност само с използването на камерата на телефона и правилния инструмент за създаване на електронно обучение, да осигурите достатъчно добро обучително съдържание както за експертен персонал така и на по-ниско квалифициран персонал, който работи на терен.

Знаете ли, всъщност голямата ползва за организациите идва в момента, в който осъзнаят, че системата за електронно обучение не се използва само за познатия процес на циклични обучения, а всъщност е инструмент за доставка на знание в момента, в който е необходимо и на мястото което е необходимо. Представете си един техник на телекомуникационен оператор, който държи в джоба си интерактивно ръководство за конфигуриране или ремонт на всяко устройство използвано от клиентите и има бърз достъп от телефона или таблета си до решението на голяма част от проблемите на клиентите.

Аз като ръководител определено бих искал да дам възможността и необходимия инструментариум членовете на моя екип да могат да вършат добре своята работата, а всичко останало е въпрос на мотивация.

 1. А електронното обучение няма ли минуси?

Т.М.: За да анализираме минусите трябва да имаме алтернатива. Предполагам в случая тази алтернатива е присъственото обучение. Спрямо него могат да се очертаят няколко недостатъка на електронното предоставяне на знания. Те не са много, а и могат да се компенсират. Непрекъснато разширяващите се технологични възможности на интернет, софтуерите, асинхронното и синхронното общуване дават все по-големи предимства на онлайн формите на обучение.

Един от основните минуси е липсата на опит от учене лице в лице. Това може да бъде компенсирано чрез добре планираното използване на виртуални стаи за обучение, които позволяват използване на видео връзка, споделяне на екран, общи бележки и групови чатове. Синхронната видео комуникация компенсира дефицита на автентична емоция от срещата с колеги и преподаватели.

Понякога автентичността на работата на обучаемия може да бъде поставена под съмнение. В електронното обучение водещият няма как да има пряко наблюдение върху работата на обучаемите. Едно индивидуално задание може да бъде направено от някой друг, а не от самия участник в обучението. Този минус може да бъде компенсиран чрез използване на софтуер за засичане на плагиатство и съчетаване на онлайн формите на обучение с присъствени форми или така нареченото смесено обучение.

В онлайн курсовете повечето оценки се ограничават до тестове, които съдържат въпроси от обективен характер, които са базирани на знания, а не на придобити умения. Това може да бъде компенсирано чрез даване на специфични индивидуални задания на проектен принцип. Така могат да бъдат проверени не само знанията, а и уменията, разбирането, анализа, синтеза и оценката на придобитите знания.

В електронното обучение има дефицит от емоцията, която се появява в присъствените обучения. Добре разработените видео материали, смесването на формите на обучение и осигуряването на канали за социално общуване могат в значителна степен да компенсират емоционалния дефицит. В обучения, които изискват много практически умения, онлайн обучението може да създаде известни затруднения. Новите концепции за дизайн на обучения, които въвеждат и използват симулации, анимации и игри демонстрират много добри резултати по отношение на заучаването на материята.

 1. Как могат да се стимулират творчеството и ангажираността на участниците в онлайн курса?

Т.М.: Всички търсим творчески настроени хора. Готови сме да плащаме за нови идеи и иновации. За съжаление повечето обучителни организации имат значителни дефицити и пропуски в областта на креативността. Като психолог съм съгласен с повечето изследвания, които разглеждат креативността като измерим набор от техники, знания и умения, които ще стават все по-ценни на пазара на труда.

Тук електронното обучение има своите определени плюсове. Гъвкавостта на тази форма може да позволи разгръщане на множество идеи. Единствената граница е креативността на създателите на онлайн обучението и участниците в него.

Ето и няколко идеи:

Създаване на доверителна и приемаща грешките среда за експерименти и тестване на различни видове роли и поведения.

Осигуряване на социалното учене, с възможност за дискусии,  даване и получаване на структурирана обратна връзка от страна на водещия обучението и участниците в него.

Използване на групови проекти и насърчаването на творческо мислене в групи. Ключовите думи тук са „създайте“, „проектирайте“, „измислете“, „представете си“, „намерите ново приложение“. Творчеството е усилена дейност, която рядко е просто моментно хрумване. Груповото усилие е стимулиращо в моментите на затруднения и умора.

Разумното и креативно използване на игрови елементи и игрови техники в неигрови контекст или така наречената игровизация със сигурност повишава значително ангажираността и мотивацията на участниците в обучението.

Чрез осигурени канали за индивидуална комуникация водещите в онлайн обученията могат да помогнат на обучаемите да се ориентират в контекста и да решат как и кога е подходящо да бъдат креативни. Така могат да се стимулират и не толкова активните и смущаващи се  обучаеми.

 1. Какви са често срещаните предизвикателства пред авторите на онлайн обучение и как могат да бъдат преодолени?

И.Б.: Ако някой ви каже, че създаването на интерактивен онлайн курс е лека задача или ви лъже или няма необходимата експертиза. За да изградите наистина завладяващо обучително съдържание е необходим на първо място да забравите за почти всичко познато от присъственото обучение. Веднага след това трябва да се опитате максимално добре да анализирате профила на бъдещия обучаем, за да може в обучението да поместите всичко, за което той би попитал. И за да изглежда съвсем сложно трябва да изградите курса, така че да не го залеете с цялата информация, а да я предоставите при поискване. И тук добрата новина за екипите, които създават обучения за вътрешно корпоративни нужди, е че при тях все пак целевата аудитория е относително хомогенна.

Извън методическата част авторите на онлайн курсове, които отговарят и технологично за тяхното изграждане, трябва да са нещо като швейцарско ножче – да са по малко графични дизайнер, видеографи, аудио редактори, аниматори, а за някои по-сложни интерактивности и половин програмисти.

Именно сблъсквайки се с тези предизвикателства при създаването на интерактивни обучения през последните 15 години установихме, че авторите имат нужда както от мощен инструмент за създаване на интерактивни курсове с вградени функционалности за обработка на изображения, видео и аудио, така и от достъп до готови шаблони и цели интерактивни слайдове, чрез които бързо да могат технологично да създадат обученията. Основната задача е да бъде освободен ресурс и авторите да се фокусират върху методите на изграждане и създаването на обучителни елементи, които да тренират умения и потапяне в реална среда.

Вярваме че Contipso Author, като част от Contipso Learning, решава именно тези проблеми и влагаме цялата си енергия и душа в развитието на технологична инфраструктура, която да пести времето на потребителите.

Нашата мисия е да осигуряваме и развиваме комплексна инфраструктура, чрез която авторите на онлайн курсове да могат бързо да изградят атрактивни и ангажиращи обучения, съсредоточавайки се върху най силните си страни – експертизата в своята предметна област.

 1. Ще измести ли онлайн обучението традиционните форми на присъствено обучение?

Т.М.: Това че смъртоносният COVID вирус разтърси из основи огромна част от бизнесите не е новина за никого. Образованието и присъствените обучения в частност бяха пометени като методология. На всички заинтересовани страни в този процес се наложи светкавично да вземат мерки и да се адаптират в новия контекст.  Всъщност учудващо е колко бързо преподавателите и участниците в обучението се справиха с този проблем. Това доведе до спекулации, че едва ли не всички обучения ще бъдат само в електронна среда и това е панацеята за предоставяне на знания. Друга група хора обявиха електронното обучение за пълна глупост и последваха стотици подигравателни публикации. Едва ли ситуацията е толкова черно-бяла. Според мен тенденцията е нарастване на дела на така наречените “хибридни обучения”. Смятам, че тази форма, включваща в себе си преминаване на теоретичната част от обучението по дигитални канали и развитието на уменията в присъствени срещи ще се налага все повече като водещ модел.

 1. Наистина ли електронното обучение икономически най-ефективната форма на предоставяне на знания?

И.Б.:Процеса по осигуряване на електронно обучение изисква както инвестиция по осигуряване на e-learning инфраструктура, така и време за разработка на онлайн курсовете, но това е инвестиция, която много бързо се изплаща, защото позволява бързо обновяване на съдържанието и достигане до голям брой потребители. Ефективността на процеса се постига и от възможността потребителите да достъпват обучителното съдържание от всяко място и по всяко време, което дава възможност на обучаемите да натрупва знания тогава, когато  е най-удобно за тях.

Разбира се, ползата от икономии за транспорт, настаняване, командировъчни, времето, в което служителите са откъснати от работния процес и цялата сложна логистика по присъствените обучение е на лице. Тук идеята е не напълно да бъдат зачеркнати присъствените обучения, а едно 5-дневно обучение да бъде трансферирано в интерактивен обучителен курс и 2-дневен присъствен тренинг.

 1. Как организациите да разберат кой е най-добрият доставчик на софтуер за електронно обучение?

И.Б.: Избора на система за електронно обучение има няколко етапа, които трябва да бъдат покрити с добра функционалност.

На първо място е процеса по създаване на интерактивни онлайн курсове, тъй като повечето системи за електронно обучение не разполагат с вградени инструменти за създаване на наистина интерактивно обучение, а просто разчитат на качване на файлове или в най-добрия случай имат вграден редактор за създаване на съдържание тип “уеб страница”. Уверете се, че имате възможност да създавате многопластово съдържание с възможност за управление на посоката от самия обучаем.

Второто по важност е процеса по осигуряване на достъпа, като тук, ако ще използвате системата за повече от 100-200 потребителя е необходимо да разполагате с възможност за автоматизация на процеса по записване и отписване в обучения, за да може при динамика на персонала (смяна на длъжност, новоназначени или напускащи служители) винаги те да имат правилния пакет от обучения. При компании с 500 или повече потребители е добре системата да позволява интеграция с някоя от корпоративните ви системи, за да може да отразявате автоматизирано динамиката на персонала и техните данни.

На трето място е самия процес на провеждане на обучение, като тук стандарт са възможността за задаване и отговаряне въпроси в контекста на отделни части от обучението и вграден модул за виртуална класна стая или поне интеграция с някоя от популярните платформи.

На последно място, но не по важност са всички функционалности по уведомление на потребителите, проследяване на напредъка, генериране на справки и отчети за отделено време и резултати. Особено важно за големите организации е системата да позволява разрези, сечения и филтри по всички налични параметри на обучаемите и отделните части от организационната структура.

 1. Какви са перспективите в онлайн обучението в световен мащаб?

Т.М.: Ковид ситуацията само катализира съществуващата тенденция. Така или иначе използването на онлайн обучението нарастваше с бързи темпове.

От една страна са авторите на онлайн обучения, които могат да създават, разпространяват и управляват учебното съдържание от всяка точка с достъп до интернет и във време, което отговаря на техния индивидуален график. Създателите на онлайн курсове могат да се занимават с това на пълен работен ден или като допълнение на своята основна работа или като допълнение към присъствените обучения.

От втора страна са участниците, които искат да имат достъп до обучението 24/7/365, за да могат да управляват гъвкаво свето време и те самите да избират мястото, локацията, от която ще се обучават.

От трета страна е развитието на технологиите, които значително поевтиняха и позволяват създаването на атрактивно интерактивно и богато мултимедийно дигитално съдържание.

Всички тези фактори направиха все по-примамливо включването в пазара на електронните обучения. А той нараства с бурни темпове. Актуалният анализ на Global Market Insights (https://bit.ly/32RKvlk) посочва, че целия пазар ще нарасне до 2026 г.  до впечатляващия обем от 375 милиарда долара.  Този обем включва в себе си като физическите лица, които предоставят онлайн обучения, така и разнообразни по вид организации, които инвестират все повече средства в онлайн обученията.

 1. Финални думи за довиждане

И.Б.: Най-голямото ни предимство – дългите години опит и ясната визия за функционалните възможности, с които трябва да разполага една съвременна обучителна платформа, за малко не се превърна в сериозен недостатък, тъй като инвестирахме доста енергия, за да създадем една наистина комплексна инфраструктура, такава каквато знаем че трябва да бъде. За щастие успяхме да озаптим желанието си още с пускането Contipso да се превърне в най-иновативното решение на глобалния пазар и сега разполагаме със страхотно софтуерно решение и ясна визия и план за развитие за следващите 2 години.

Т.М.: В технологичната иновация Contipso Learning вложихме не само цялата си експертиза, време и финанси. Всъщност вложихме душа и сърце и мисля, че това личи от реакциите на клиентите, които наемат системата и от хората, които се обучават в курсовете в публичния каталог.