ББР обяви кой има право на безлихвен кредит

0
150

Българската банка за развитие обяви механизма, условията и реда за кредитиране на физическите лица по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19, съобщиха от държавната банка.

Вече е ясно какви ще са изискванията за безработни заради ограничителните мерки срещу COVID-19. Хората, които могат да кандидатстват за безлихвен заем, трябва да са били на трудов договор, но вече да не работят и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията. Трудовите правоотношения трябва да са сключени поне 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск. Условие за отпускане на кредит е кандидатите да не получават възнаграждение по други трудови договори и да имат отработени поне пет работни дни през март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

За самоосигуряващите се лица условие е да са прекъснали дейността, която извършват и/или да търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г.

Кандидатите трябва да са с платени осигурителни вноски и да могат да възобновят упражняването на своята дейност след прекратяване на неплатения отпуск.

Максималната сума за безлихвения заем е 4500 лева,  като тя може да се тегли наведнъж или на три транша от по 1500 лева. При първоначално разрешен по-малък размер на кредита, той може да се анексира впоследствие с цел да се достигне сумата от 4500 лева.

Кредитите са безлихвени, като кредитополучателите не дължат такси, комисиони и неустойки. Не се изисква и кандидатите да осигуряват обезпечения като условие за отпускането на  заема.

Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум шест месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

Кредитите се издължават след изтичането на гратисния период на вноски, чийто размер и брой се определят в договора между търговската банка и кредитополучателя. Кредитните институции имат право да променят уговорения с клиентите си погасителен план, но в рамките на максимално определените срокове по програмата.

Всеки гражданин има право на предсрочно погасяване на дълга си, без да дължи такса или комисиони за това.

За кредит по програмата може да се кандидатства до 31 декември тази година. Банките, които ще отпускат такива заеми, гарантирани от ББР, ще станат ясни след 15 април.

За да кандидатстват пред банка партньор на ББР по програмата, хората трябва да представят искане за финансиране по одобрен образец , който ще бъде предоставен от кредитната институция, редовни документи за самоличност – лична карта или паспорт, както и документ за регистрация, когато се отнася за самоосигуряващо се лице. Трябва да се предоставят данни за работодателя и за сключения трудов договор (изисква се и справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение шест месеца назад).

В декларацията трябва да се впишат данни за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица и/или документи, установяващи над 20% спад в доходите им в първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019 г.

От нея трябва да става ясно, че лицето е в неплатен отпуск вследствие на пандемията, като началната дата на неплатения отпуск трябва да е след 8 март. В документа трябва да има доказателство, че фирмата, в която е работил кандидатът, е спряла временно или изцяло дейността си като последица от пандемията.

Желаещите да изтеглят безлихвен заем не трябва да получават възнаграждение за своя труд по друго правоотношение.

В декларацията трябва да е посочено намерението на самоосигуряващото се лице да се върне на същата работа  илида възобнови прекъснатата дейност.

С друг документ трябва да се докаже, че за лицето (без значение дали е на трудов договор или е самоосигуряващо се) има платени осигурителни вноски.

Кандидатът за безлихвен кредит  трябва да подпише декларация, че паралелно с кандидатстването за този заеми няма да се възползва и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията.